24.7.2019

We are seeking a performer for role of a gay man (same text follows in finnish)

Homo Homo Sapiens (HHS) is an artistic laboratory that examines the metamorphoses of the human soul under extreme social, technological, and environmental conditions. The HHS group consists of philosopher Kai Alhanen, media artist Jaakko Pesonen and art historian Donna Roberts. We are seeking a performer to be the fourth member of the group. The performer’s task is to act in the role of a gay man in an alternative reality where homosexuals form the majority of the population. In the artistic laboratory a room will be constructed in which this gay man lives. With the aid of this character, the HHS group will investigate different developmental possibilities of the human soul. HHS is funded by the Kone Foundation and will be part of the Helsinki Festival program in 2020 and 2021.

Role and tasks

The tasks of the performer consist of the following:
- participation in HHS work periods 2019–2021
- acting in the role of a gay man in an alternative reality in the HHS laboratory during the Helsinki Festival 2020
- preparing the publication of the project with the other members of the group
 

Requirements

- skills in dialogical group work
- skills in performing and improvising
- interest in examining humanity’s relationship to society, nature, and technology
- commitment to the whole process: designing the laboratory, public events, producing the final publication
- readiness to participate in intensive residences, some of which will be abroad
 

 residency periods (preliminary schedule)

- short residency in fall 2019, exact time negotiable
- 17.–26.2.2020
- 6.–15.4.2020
- 1.–19.6.2020
- 20.7.–25.9.2020 (includes the Helsinki Festival)
- two short work periods in 2021
- total working period: 8 months
 

Payment

The performer will receive a Kone Foundation grant for eight months (2400€/month), a total amount of 19 200€.
 
Application
 
- CV or resume and photo
- written text under the title:
 

”How does the HHS project resonate with my life and thoughts?”

(read the description of the project following)
 
Applications are to be sent by 30th of August to:
(applications from abroad have to arrive by 4th September)
 

Jaakko Pesonen

Härmälänbölentie 193

25410 Suomusjärvi

Finland

 
We will inform the applicants of possible interviews by 9th of September.
 

More information

Jaakko Pesonen
tel: +358 50 582 3374
e-mail: jaakko.pesonen@kolumbus.fi

 

HOMO HOMO SAPIENS

A LABORATORY OF HUMANITY
 
Homo Homo Sapiens (HHS) is an artistic laboratory which examines the metamorphoses of the human soul under extreme social, technological, and environmental conditions.
 
The Laboratory:
The Laboratory is a real space containing a living person. A man in a room living out his daily existence. His reality, however, is an alternative one in which our world has taken a different turn. Ten generations after a global ecological disaster, the focus of study, Decca, lives as a gay man in a society dominated by advanced technology, population control and utmost respect for nature. As a consequence of overpopulation and limited resources, surviving humanity has devised a drastic solution: only homosexual men and women form society and breed. This solution has profoundly altered the notion of the ‘natural’ and the ‘artificial’, overturning ways of thinking that we might currently consider self-evident.
 
 
The Objective:
The Laboratory is an exploratory crucible for key issues that are currently determining life on our planet. HHS is devised to ask probing questions about our thinking on these issues, such as: What happens when a minority becomes a majority? How do humans adapt within a strictly adjusted society and hostile environmental conditions? What happens to the human soul – to sensitivity, memory, intimacy, empathy, individuality, relationships – when humans become annexed to machines that mediate our relations to our surroundings and to one another?
 
The Method:
The Laboratory presents an experimental fable that opens up possibilities to explore fundamental dimensions of humanity when tested under certain conditions. Engagement with the room, its occupant and contents is unscripted and open to the public. Visual observation, behavioural analysis, direct communication and empathetic imagination will form the basis of the study. All experiences gained and thoughts that arise will be analysed in a multi-voiced dialogue between participants.
 
The Outcome:
Tests, experiences, questions, findings and dialogues will be logged, recorded and published in a written and visual report at the end of the project. However, HHS is a process, and all actions and interactions are essential to the artistic laboratory.
 
The Staff:
The study group consists of philosopher Kai Alhanen,media artist Jaakko Pesonen, art historian Donna Roberts, and an actor playing the part of Decca. Invited experts and members of the public will participate as laboratory assistants. The HHS specialist consultants are director Zaida Bergroth, sociologist Turo-Kimmo Lehtonen and actor Olavi Uusivirta.
 
 
supported by: Kone Foundation
 

 

Haemme esiintyjää homomiehen rooliin

Homo homo sapiens (HHS) on taiteellinen laboratorio, jossa tutkitaan ihmissielun muodonmuutoksia äärimmäisissä ekologisissa, yhteiskunnallisissa ja teknologisissa olosuhteissa. HHS-työryhmän muodostavat filosofi Kai Alhanen, mediataiteilija Jaakko Pesonen ja taidehistorioitsija Donna Roberts. Haemme ryhmän neljänneksi jäseneksi esiintyjää/näyttelijää esittämään homomiestä vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa homoseksuaalit muodostavat valtaväestön. Taiteellisessa laboratoriossa rakennamme huoneen, jota tämä homomies asuttaa ja työryhmänä tutkimme tämän vaihtoehtoisen todellisuuden kautta kysymyksiä ihmissielun kehityksen suunnista. HHS-hanke (2018–2021) on Koneen Säätiön rahoittama ja se on osa Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa 2020 sekä 2021.

 

Rooli ja tehtävät

Esiintyjän tehtäviin kuuluvat seuraavat osa-alueet:

- osallistuminen HHS-työryhmän työskentelyjaksoihin 2019–2021

- eläytyminen vaihtoehtoisen todellisuudessa elävän homomiehen rooliin HHS-laboratoriossa Helsingin juhlaviikoilla syksyllä 2020

- hankkeesta tehtävän julkaisun valmistelu yhdessä työryhmän kanssa

 

 Vaatimukset

- kyky dialogiseen ryhmätyöhön

- esiintymis- ja improvisaatiotaito

- kiinnostus tutkia ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, luontoon ja teknologiaan

- työskentely englannin kielellä

- sitoutuminen koko prosessiin: laboratorion suunnittelu, yleisölle avoimet tilaisuudet, julkaisun tuottaminen

- valmius intensiivisiin residenssijaksoihin, joista osa on ulkomailla

 

residenssijaksot (alustava aikataulu)

- lyhyt residenssi syksyllä 2019, ajankohta sovittavissa

- 17.–26.2.2020

- 6.–15.4.2020

- 1.–19.6.2020

- 20.7.–25.9.2020 (sisältää Helsingin juhlaviikot)

- kaksi lyhyttä työskentelyjaksoa vuonna 2021

- työskentelyaika yhteensä 8 kuukautta

 

Palkkio

Esiintyjälle maksetaan hankkeessa työskentelystä Koneen Säätiön apuraha (2400 € /kk) kahdeksan kuukauden ajalta, yhteensä 19 200 €.

 

Hakemus

- CV tai ansioluettelo ja valokuva

- vapaamuotoinen hakemusteksti englanniksi otsikolla

How does the HHS project resonate with my life and thoughts?”

(tutustu hankkeen kuvaukseen seuraavalla sivulla)

 

Hakemus lähetetään 30.8. mennessä postiosoitteeseen:

(ulkomailta lähetetyt hakemukset oltava perillä 4.9.)

Jaakko Pesonen

Härmälänbölentie 193

25410 Suomusjärvi

 

Ilmoitamme hakijoille 9.9. mennessä mahdollisista haastattelusta.

 

Lisätietoja

Jaakko Pesonen

puh: +358 50 582 3374

e-mail: jaakko.pesonen@kolumbus.fi

 

 

Homo homo sapiense

ihmisyyden laboratorio

Homo Homo Sapiens (HHS) on taiteellinen laboratorio, jossa tutkitaan ihmissielun muodonmuutoksia äärimmäisissä ekologisissa, yhteiskunnallisissa ja teknologisissa olosuhteissa.

Laboratorio:

Laboratorio koostuu sitä varten rakennetusta huoneesta, jossa asuu päivittäistä arkeansa elävä mies. Huone ja sen asukas elävät vaihtoehtoisessa todellisuudessa, joka muistuttaa meidän maailmaamme, mutta jossa asiat ovat kehittyneet toisenlaisiin suuntiin. Laboratorion henkilö, Decca, elää maailmassa, jota kohtasi ekologinen katastrofi kymmenen sukupolvea ennen hänen syntymäänsä. Hallitsemattoman väestönkasvun ja niukkojen luonnonresurssien seurauksena ihmiskunta päätyi radikaaliin ratkaisuun: yhteiskunnan tulevaisuus annettiin homo-seksuaalisten naisten ja miesten käsiin ja vain heille annettiin lupa lisääntyä. Vaihtoehtoisen todellisuu-den nykytilassa maailman väestö koostuu pelkästään homoseksuaaleista, ja siellä vallitsee pitkälle edennyt teknologinen kehitys, tiukka syntyvyyden säätely ja suuri kunnioitus luontoa kohtaan. Tämä ratkaisu on muuntanut syvällisesti ihmisten käsityksiä ”luonnollisuudesta” ja ”keinotekoisuudesta” mullistaen samalla monet seikat, jotka me miellämme itsestäänselvyyksiksi.

 

Päämäärät:

Laboratorio muodostaa asetelman, jossa voidaan tutkia elämäämme tällä hetkellä määrittäviä seikkoja. HHS pyrkii luotaamaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Mitä tapahtuu, kun vähemmistöstä tulee enemmistö?

Miten ihmisten voivat sopeutua tiukasti säädeltyyn yhteiskuntaan ja ankaraan luonnonympäristöön? Mitä tapahtuu ihmissielulle – herkkyydelle, muistille, halulle, empatialle, yksilöllisyydelle, ihmissuhteille – kun ihmiselämä kytketään entistä tiukemmin koneisiin, jotka välittävät suhteemme toisiimme ja ympäristöömme?

 

Metodi:

HHS perustuu kokeellisen fiktioon, jonka avulla voidaan tutkia ihmisyyden ilmenemistä tietynlaisissa olosuhteissa. Vuorovaikutus vaihtoehtoisen todellisuuden huoneen ja sen asukin kanssa on käsikirjoittamatonta ja avoinna yleisölle. Tutkimisen lähtökohdat muodostuvat visuaaliset havainnoista, käyttäytymisen analyysista, suorasta vuorovaikutuksesta ja eläytyvästä kuvittelusta. Kokeilussa syntyviä kokemuksia ja ideoita käsitellään moniäänisessä dialogissa osallistujien kanssa.

 

Lopputuotos:

Laboratoriokokeet, löydökset ja dialogit kootaan ja julkaistaan hankkeen päätteeksi tuotetussa kirjallisessa ja visuaalisessa raportissa. HHS on prosessi, jossa kaikki työvaiheet ideoinnista alkaen ovat olennainen osa taiteellista laboratoriota.

 

Henkilökunta:

HHS-ryhmän muodostavat filosofi Kai Alhanen, media-taitelija Jaakko Pesonen, taidehistorioitsija Donna Roberts sekä Deccan roolissa toimiva esiintyjä. Laboratoriotyössä avustaviksi tutkijoiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja yleisön jäseniä. HHS asiantuntijajäseniä ovat ohjaaja Zaida Bergroth, sosiologi Turo-Kimmo Lehtonen sekä näyttelijä Olavi Uusivirta.

 

TUKIJA: KONEEN SÄÄTIÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12/2017

 
HOMO HOMO SAPIENS 
an alternative history and present of humankind with a homosexual premise

 

Artist Jaakko Pesonen and philosopher Kai Alhanen will develop an alternative history of humanity in which evolution has shaped the homosexual human as the majority. The aim is not to create a utopia, but to question the ideas that we hold self-evident. If we had this alternative past what would art, science and politics be like now?

The first year of the project (2018) starts with a research-based think-tank. Meeting and mixing the perspectives of an artist and a philosopher is a fresh starting point for both their own and joint work. On the basis of this alternative history, Pesonen will make a series of photographs and Alhanen will write texts in connection to the pictures. These will form a booklet that will guide the next stage of Homo Homo Sapiense.

During the second year, a number of artists and scientists will be invited to participate in their own field of study in relation to the developed alternate reality and to create a new work that is located in the alternative present. These works can be from any cultural, social or scientific area, however they will be located in the same alternative world.

In the third year, the joint research and the separate works will be curated into an exhibition, or series of exhibitions by Pesonen and Alhanen.

The final part of the project will be a publication that presents the implemented works and as well as analyses the project. A group of science and art professionals will beinvited to contribute to the publication.

This is a project in which sexuality is dealt with from a new perspective: homosexuality is transformed into the prevailing norm of society, in a thought-provoking experiment combining art and philosophy. It offers a radical opportunity to become acquainted with an alternative world, homosexuals are now the majority and the heterosexual majority are offered an opportunity to experience the role of a minority.

The four-year project has been funded by Kone Foundation.

 

 

 

 

 


 

 

Delhi 13/3/2016

The Kingdom of Animals

I’m working on a series of video installations around the theme of animal-human relations. I’m approaching the subject from different angles; animals as subordinate to humans, the equal animal-human relationship and the mythycal animal-human hybrids.
India feels like the best place to start researching and looking into the subject. For years I’ve been intrigued with  the Jain and their total respect for all living beings. The acts of brushing the ground before stepping on it to avoid killing any living being demonstrates the extent of respect. I feel that in europe we have lost this respect, changed it to an extremely subordinate relationship in which we dress our pets in designer outfits.
Mythical animal-human hybrids, animal deities and hybrid superheroes feel like ways to portray not only the relationship between animal and human, but what is happening in society at the time.
From experience, India always surprises and preconceptions on any subjects usually prove to be totally wrong or atleast extremely different from the preconceived. Having three months here, I’m trying to keep my mind open to all.
I lost my dearest companion, Pepi, a dalmation, almost a year ago. We had a fantastic journey together and she gave me the biggest gift of facing loss with love and respect. With some perspective now, I am attempting to look into our connection, the buiding of an egalitarian relationship and facing death together.
The rise of fasicm calls for new perspectives. I feel in these times we have the most to learn from animals and from the structures of the realtionships we have built with them.

 

 

 

 

20/5/2014

 

synopsis

PET/PRISONER/PENSIONER (Koira/vanki/vanhus)

 

”Toilet days are Mondays, Wednesdays and Fridays.  If I have to go on other days, they tell me it’s not toilet day.Then I just have to wait for a day or two.”

               A 70 year old in a nursing home in Helsinki, - the daily Helsingin Sanomat newspapers letters to the Editor 24.3.2014

 

In the past decades respect for aging citizens has collapsed in Finnish society. Already at 50 one can be unwanted in the workforce. When a person ages and is deemed useless, his/her worth and rights are withdrawn. Older people are hidden and isolated into institutions. My father has Alzheimer’s disease and I’ve followed closely the diminishing of his mind and rights. I wish to make visible the fates of these aging people in todays Finland.

Pet/Prisoner/Pensioner is an interactive and spatial video installation that uses Internet chat room discussions as a source for it's script. Short video clips based on the script form the body of the installation. A custom software plays the video clips in response to the viewers presence or absence. The installation has two characters played by experienced and award winning actors Riitta Elstelä (b.1940) and Kristiina Elstelä (b.1943). The set-up consists of two tables with flat screens, sensors and computers attached. The tables that face each other have stools in front of them for the viewers to sit on. When the seats are vacant the protagonists discuss with each other. Once the stool is occupied, the character greets the viewer and commence in discussion with them.

The installation is constructed so that it doesn’t need to be guarded, thus it can be shown in public spaces. Pet/Prisoner/Pensioner is non-linear, it has no ending nor beginning and can be approached anytime.

The themes and material for the installation are gathered from the Internet and from the experiences of the workgroup. The characters are created together with the actors. Improvisation will be used during the intimate shooting. An abundant video clip library will be categorized into themes and moods for the software to play. Pet/Prisoner/Pensioner has no set duration and no beginning nor end. The characters in the installation also communicate with each other in an arbitrary fashion, giving space for serendipity. These happy coincidences give the installation a new layer, a life of it’s own.